artykuł nr 1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie została powołana Zarządzeniem nr 1/2019 Wójta Gminy Obrazów z dnia 2 stycznia 2019 roku na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

 Do ustawowych zadań Komisji należą:

- inicjowanie działań z zakresu realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakresie leczenia odwykowego,

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Procedura postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Działając na podstawie ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi GKRPA w Obrazowie  zajmuje się czynnościami zmierzającymi do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, które swoim zachowaniem powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Postępowanie wszczyna  na pisemny wniosek osoby lub instytucji mającej interes prawny lub ustawowo zobowiązanej do tego typu działań, a w szczególności: członka rodziny, osób wspólnie mieszkających, policji, pracodawcy, kuratora, osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną. Komisja ze względu na ważny interes społeczny lub rodziny, w szczególności, gdy nadużywanie alkoholu jest związane z przemocą w rodzinie, w oparciu o uzyskane materiały może wszcząć postępowanie z urzędu.

 Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym pisemnie zawiadomiona
z jednoczesnym wyznaczeniem terminu spotkania z terapeutą ds. uzależnień. W przypadku zgłoszenia się osoby zawiadomionej na spotkanie, terapeuta ds. uzależnień przeprowadza z nią rozmowę motywującą w celu podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Jeśli osoba nadużywająca alkoholu nie wykazuje woli podjęcia dobrowolnej terapii, Komisja kieruje do Sądu wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego.