Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Rok 2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Obrazów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczni...

Utworzony: 2022-11-24 | Zmodyfikowany: 2022-11-24 12:44

Przetargi- Rok 2022

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Głazowie - sprzęt sceniczny ( audio i oświet...

Utworzony: 2022-11-22 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 15:37

Rok 2022

Zakup 3 szt. mikroskopu wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn. Rozbudowa...

Utworzony: 2022-11-14 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 13:43

Rok 2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Obrazowie I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84 27-641 Obrazów II. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko ds. księgowości w Referacie Finansowo-Budżetowym III. Wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazan...

Utworzony: 2022-11-21 | Zmodyfikowany: 2022-11-21 10:15

Rok 2022

Informacja Wójta Gminy Obrazów w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla g...

Wójt Gminy Obrazów w związku z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informuje, iż sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Obrazów będą realizowały podmioty współpracujące F.H. Piotr Obarzanek z siedzibą w msc. Skotniki 1, 27-650 Samborzec ,Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe -Mirosław Pełka, z siedzibą Gni...

Utworzony: 2022-11-18 | Zmodyfikowany: 2022-11-18 14:40

Rok 2022

Informacja o rezygnacji z przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dl...

Wójt Gminy Obrazów informuje, że Gmina Obrazów rezygnuje z przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. /-/ Wójt Gminy Obrazów – Krzysztof Tworek

Utworzony: 2022-11-18 | Zmodyfikowany: 2022-11-18 08:30

Rok 2022

Uchwała Nr XLV/284/2022

Uchwała Nr XLV/284/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie oraz nadania jej statutu

Utworzony: 2022-11-16 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 07:36

Rok 2022

Uchwała Nr XLV/283/2022

Uchwała Nr XLV/283/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrazów na rok szkolny 2022/2023

Utworzony: 2022-11-16 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 07:33

Rok 2022

Uchwała Nr XLV/282/2022

Uchwała Nr XLV/282/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/271/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Utworzony: 2022-11-16 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 07:31

Rok 2022

Uchwała Nr XLV/281/2022

Uchwała XLV/281/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 r.

Utworzony: 2022-11-16 | Zmodyfikowany: 2022-11-16 07:29

Kadencja 2018-2023

Protokół Nr XLIV/2022

Utworzony: 2022-11-02 | Zmodyfikowany: 2022-11-14 10:23

Kadencja 2018-2023

Protokół Nr XLV/2022

Utworzony: 2022-11-02 | Zmodyfikowany: 2022-11-14 10:23

Kadencja 2018-2023

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (15.11.2022 r.)

Utworzony: 2022-11-10 | Zmodyfikowany: 2022-11-14 10:19

Kadencja 2018-2023

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 15 listopada /wtorek/ 2022...

Utworzony: 2022-11-10 | Zmodyfikowany: 2022-11-14 10:08

Kadencja 2018-2023

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 15 listopada 2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E W dniu 15 listopada / wtorek / 2022 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń rady- budynek przy placu targowym odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy. Przedmiotem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał oraz sprawy bieżące. /-/ Przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie Teresa Szczudło

Utworzony: 2022-11-10 | Zmodyfikowany: 2022-11-10 16:40

Rok 2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA OBSZARU STRAT...

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszam wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik,...

Utworzony: 2022-11-10 | Zmodyfikowany: 2022-11-10 12:55

Rok 2022

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw...

Wójt Gminy Obrazów informuje, że Gmina Obrazów przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w oparciu o Ustawę z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. /-/ Wójt Gminy Obrazów – Krzysztof Tworek

Utworzony: 2022-11-04 | Zmodyfikowany: 2022-11-04 11:44

Rok 2022

WYNIKI KONSULTACJI

Projektu „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLANTARIACIE NA 2023 ROK” Przedmiotem konsultacji był projekt „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OBRAZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLANTARIACIE NA 2023 ROK”. Konsultacje przeprowadzone zostały od dnia 05 paździer...

Utworzony: 2022-11-04 | Zmodyfikowany: 2022-11-04 10:30

Kadencja 2018-2023

Protokół Nr XLIII/2022

Utworzony: 2022-11-02 | Zmodyfikowany: 2022-11-02 14:57

Kadencja 2018-2023

Protokół XLII/2022

Utworzony: 2022-11-02 | Zmodyfikowany: 2022-11-02 14:56