artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania „Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy polegającej na budowie linii do rozlewu alkoholi, linii dfo rozlewu musów owocowych wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy Gmina Obrazów”

Obrazów, dn. 21.02.2023 r.

 

IOS.6220.2.1.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku
z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

  zawiadamiam

 

strony postępowania, że na wniosek z dnia 20.02.2023 r. REAL S.A. ul. Świętojańska 13, 08-110 Siedlce; Zakład Przetwórstwa Owoców Bilcza,  Bilcza 48A, 27-641 Obrazów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy polegającej na budowie linii do rozlewu alkoholi, linii dfo rozlewu musów owocowych wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy Gmina Obrazów”

 

   Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 2 i art.71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest  do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sandomierzu

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Kielcach

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  Zarząd Zlewni

w Sandomierzu

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych .

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów, zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
 z przyczyn niezależnych od organu.

Z pełną treścią w/w pisma tut. organu strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Obrazowie pokój nr 7 w godzinach 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku) oraz informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy
w Obrazowie pokój nr 7.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Obrazów www.obrazow.4bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrazowie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.