artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRAZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Węgrce Panieńskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r,, poz. 977 ze zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także na podstawie uchwały Nr XXXII/141/09 Rady Gminy Obrazów z dnia 20 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów w granicach sołectw gminy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, w granicach sołectwa Węgrce Panieńskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 stycznia 2023 r. do 13 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrazów, Obrazów 84, w godz. 9.00 – 14.00 oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.obrazow.4bip.pl/).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 1 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Obrazów, Obrazów 84.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r,, poz. 977 ze zm.) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu  projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Obrazów:

w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: inwestycje@obrazow.pl

ustnie do protokołu.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwagi i wniosku do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2024 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi/wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga/wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Obrazów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Obrazowie dostępne jest pod linkiem https://www.obrazow.4bip.pl/ w folderze Inne/Ochrona Danych Osobowych.

 

 

Wójt Gminy Obrazów