artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Obrazów w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2023

Wójt Gminy Obrazów  w związku z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe  informuje, iż sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Obrazów na rok 2023 będą realizowały podmioty współpracujące Lux Wood Studio  Krzysztof  Kwiecień Gierlachów 70A,27-600 Sandomierz , F.H. Piotr Obarzanek z siedzibą w msc. Skotniki 1, 27-650 Samborzec ,Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe - Mirosław Pełka, z siedzibą  Gnieszowice 67 ,27-660 Koprzywnica

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego w roku 2022/2023

Składanie wniosków:
w Urzędzie Gminy w Obrazowie lub drogą elektroniczną poprzez:
- platformę ePUAP: Urząd Gminy w Obrazowie
- adres e-mail:  sekretariat@obrazów.pl

Wniosek w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

artykuł nr 2

INFORMACJA

Wójt Gminy Obrazów informuje, że drugi konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z/s w Świątnikach w dniu 20.12.2022 roku nie został rozstrzygnięty ponieważ wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z art.49 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ust. 3, odpowiednio podmiot tworzący nawiązuje stosunek pracy z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

Wójt Gminy Obrazów wybrał Panią Agnieszkę Szeląg-Duńską na stanowisko kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach.

 

/-/ Wójt Gminy Obrazów
Krzysztof Tworek

artykuł nr 3

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Obrazów

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach. Konkurs zostanie przeprowadzony
w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430) oraz Regulamin Konkursu.

 

1 . Nazwa i adres podmiotu leczniczego :

 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie
z siedzibą w Świątnikach,

Świątniki 83 , 27-641 Obrazów

 

2.   Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Gminnego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach

 

 3.   Wymagane kwalifikacje kandydata:

wykształcenie wyższe,

wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego,

co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,

nie została prawomocnie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów.

a)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

b)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymienione w pkt 3
 a i c niezbędne do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

d) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach,

e) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

f)  zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika GSPZPOZ,

g) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania dokumentów,

h) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty wymienione w punkcie 4 c i e mogą być przedłożone, jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Na prośbę komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

 

5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie  do dnia 19 grudnia 2022 roku  osobiście lub listem poleconym, na adres:

Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów - sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30- 15:30.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, a także adnotację:

„Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach".

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Gminy. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym GSPZPOZ:

Informacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego GSPZPOZ kandydaci mogą uzyskać w siedzibie niniejszego podmiotu leczniczego tj. w Świątnikach 83 w dniach roboczych w godz. 8:00 do 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem: 158365256  oraz w Urzędzie Gminy w Obrazowie, w godz. od 7:30 do 15:30  po uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu terminu pod numerem 158365162.

 

Przewidywany termin oraz miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

artykuł nr 5

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Obrazów informuje, że konkurs na Kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z/s w Świątnikach w dniu 9.12.2022 roku nie został rozstrzygnięty ponieważ wpłynęła jedna oferta.

 

/-/ Krzysztof Tworek

Wójt Gminy Obrazów