artykuł nr 1

RAPORT Z AKCJI INFORMACYJNEJ NA TEMAT DROGI S74 NA TERENIE GMINY OBRAZÓW

Inwestor budowy drogi ekspresowej S74, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie informuje, że firma Transprojekt Gdański sp. z o.o. Wykonawca dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko” w ramach opracowywanej dokumentacji zorganizował w dniach od 06.07.2020 r. do 16.07.2020 r. spotkania informacyjne dotyczące przebiegów wariantów projektowanej drogi ekspresowej S74 na terenach gmin: Obrazów, Opatów, Lipnik, Samborzec, Sandomierz, Tarnobrzeg, Gorzyce, Grębów, Zaleszany, Stalowa Wola, Radomyśl nad Sanem, Pysznica i Nisko.

Ze spotkań informacyjnych dla każdej z gmin został sporządzony „Raport z akcji informacyjnej”, który dostępny jest do wglądu w siedzibach właściwych urzędów gmin, na stronie GDDKiA Oddział w Rzeszowie:

www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna

oraz w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49 C, pok. nr 8.

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Obrazów o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Wspierania Rodziny Gminy Obrazów na lata 2020-2022

Wójt Gminy Obrazów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Wspierania Rodziny Gminy Obrazów na lata 2020-2022”, w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie celów i propozycji działań w obszarach życia społecznego wskazanych w Programie i zaplanowanych do realizacji w oparciu  o wielopodmiotową współpracę w latach 2020 – 2022.

Projekt Programu Wspierania Rodziny Gminy Obrazów na lata 2020 -2022stanowizałącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Termin konsultacji ustala się na okres  od dnia 17 grudnia 2020 r. do dnia 23 grudnia 2020 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wypełnienie formularza (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Wypełniony formularz należy odesłać:

-  w wersji elektronicznej na adres: ops.obrazow.kadry@onet.pl lub

-  w wersji papierowej pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Programu Wspierania Rodziny Gminy Obrazów  na lata 2020-2022”, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, 27-641 Obrazów 121, lub

-  złożyć osobiście w OPS  (liczy się data wpływu).

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Obrazów

Wójt Gminy Obrazów 

Krzysztof Tworek

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrazów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „ Programu Współpracy Gminy Obrazów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020”, w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik poniżej.

artykuł nr 4

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713).

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507).

Uchwała Nr XX/134/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Obrazowie w terminie nieprzekraczalnym:

- dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.

- dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)).

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

uczniowi klasy zerowej,

uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Obrazów,

uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa  w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

 

Do wniosku dołączyć należy:

-   zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia za miesiąc sierpień 2020 r.;

-   kserokopię decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy;

-   zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa
do zasiłku) z miesiąca sierpnia 2020 r.;

-   zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych za miesiąc sierpień 2020 r.;

-   wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;

-   zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacenia składek w KRUS (kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa i wysokości dochodu na jedną osobę);

-   decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, odcinek renty / emerytury lub oświadczenie
o wysokości otrzymywanych świadczeń;

-   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);

-   oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

-   oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;

-   inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

-   nazwę wystawcy,

-   datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne,

-   numer dokumentu,

-   imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.

-   pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”. Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 

Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

 

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

artykuł nr 5

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie