artykuł nr 1

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy w Obrazowie (15.11.2022 r.)

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Obrazów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023". 392 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. 284 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Obrazów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków. 462 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1687T Głazów - Bilcza w msc. Węgrce od km 2+520 do km 3+030". 295 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/267/2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 287 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2029. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy w Obrazowie (24.10.2022 r.)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy w Obrazowie (30.09.2022r.)

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy w Obrazowie (07.09.2022r.)

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie. 576 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Świetlicy środowiskowej w Obrazowie. 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrazów na rok szkolny 2022/2023. 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 318 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Obrazów porozumienia z Powiatami Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030. 1,006 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Świątnikach w drodze bezprzetargowej. 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1690T Dębiany - Samborzec w miejscowości Dębiany od km 0+037 do km 0 + 950 ETAP I” 291 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2022 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy w Obrazowie (28.06.2022r.)