artykuł nr 1

KONKURS NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW ZADANIA „Zagospodarowanie przestrzeni za stawem na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne na terenie gminy Obrazów” DOFINANSOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Oś priorytetowej 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137198

artykuł nr 2

Zakup 3 szt. mikroskopu wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn. Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Remont dróg gminnych oraz budowie miejsc parkingowych na terenie Gminy Obrazów”

artykuł nr 4

Zakup dygestorium wraz z dostawą, podłączeniem i instalacją oraz zakup mikroskopu wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn. Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie

artykuł nr 5

KONKURS NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ WYBRANYCH OBIEKTÓW ZADANIA „Zagospodarowanie przestrzeni za stawem na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne na terenie gminy Obrazów” DOFINANSOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w ramach Oś priorytetowej 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127415