artykuł nr 16

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „ Budowa linii rozlewania soku jabłkowego na terenie miejscowości Węgrce, gmina Obrazów” 

artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów z dnia 08.07.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Obrazów

artykuł nr 18

Zawiadomienie

W dniu 28.08.2017r. znak GR.6220.3.10.2017 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie mroźni owoców miękkich w miejscowości Głazów.

artykuł nr 19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa mroźni owoców miękkich"

artykuł nr 20

Decyzja

zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transoptru nieczystości ciekłych