artykuł, nr 6

Obwieszczenie dt. Budowa drogi ekspresowej S74

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-09-21

artykuł nr 7

Obwieszczenie dt. Budowa drogi ekspresowej S74

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-07-12

artykuł, nr 8

Obwieszczenie dt. Budowa drogi ekspresowej S74

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-06-14

artykuł nr 9

„Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy polegającej na budowie linii do rozlewu alkoholi, linii dfo rozlewu musów owocowych wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy Gmina Obrazów”

Obrazów, dn. 22.05.2023 r.

 

IOS.6220.2.13.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku  z art. 74 ust.3 i 3a  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Wójt Gminy Obrazów

 

Zawiadamia strony postępowania

że umorzył w całości postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy polegającej na budowie linii do rozlewu alkoholi, linii do rozlewu musów owocowych wraz z instalacjami towarzyszącymi na terenie Zakładu Przetwórstwa Owoców w Bilczy Gmina Obrazów”

 W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Obrazowie pokój nr 7 w godzinach 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku).

 

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, obwieszczenie zostaje zamieszczone zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Obrazów www.obrazow.4bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Obrazowie.

artykuł, nr 10

Obwieszczenie dt. Budowa drogi ekspresowej S74

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-05-24