artykuł nr 6

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3. ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247
z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm. )

 

Wójt Gminy Obrazów

 

zawiadamia strony postępowania, że w dniu 01.04.2021r. wydał decyzję znak: GR.6220.1.14.2020 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa linii rozlewania soku jabłkowego na terenie miejscowości Węgrce, gmina Obrazów” realizowanego na działce
o  nr ewid. 2 w msc. Węgrce Panieńskie, gm. Obrazów.

  Z treścią decyzji można zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Obrazowie pok. nr
7 w godzinach 7:30-15:30.

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W myśl art. 49 Kpa doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrazów www.obrazow.4bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Węgrce.

artykuł nr 7

Zawiadomienie

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot.  „ Budowa linii rozlewania soku jabłkowego na terenie miejscowości Węgrce, gmina Obrazów”

artykuł nr 8

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  „ Budowa linii rozlewania soku jabłkowego na terenie miejscowości Węgrce, gmina Obrazów” 

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów z dnia 08.07.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Obrazów

artykuł nr 10

Zawiadomienie

W dniu 28.08.2017r. znak GR.6220.3.10.2017 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie mroźni owoców miękkich w miejscowości Głazów.