artykuł nr 1

Uchwała Nr 111/2016

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 - 2029

artykuł nr 2

Uchwała Nr 110/2016

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Obrazów na 2017 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 109/2016

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Obrazów na 2017 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr 31/2016

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

artykuł nr 5

Uchwała Nr 2/2016

Uchwała Nr 2/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Obrazów