artykuł nr 1

Kwartalna informacja

KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu GMINY OBRAZÓW w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2016 roku

artykuł nr 2

Rb-UZ

ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

artykuł nr 3

Rb-ST

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 4

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

artykuł nr 5

Kwartalna informacja

KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu GMINY OBRAZÓW w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2016 roku