artykuł nr 1

Rb-UZ

ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
artykuł nr 2

Rb-ST

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
artykuł nr 3

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
artykuł nr 4

Rb-ZN

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH
artykuł nr 5

Rb-50

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami