artykuł nr 1

Kwartalna informacja za I kwartał

o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2024 roku

artykuł nr 2

Rb- 28 NWS

sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

artykuł nr 3

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 4

Rb-27 ZZ

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

artykuł nr 5

Rb-50

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami