artykuł nr 1

Rb-UZ

ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

artykuł nr 2

Rb-ST

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 3

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu

artykuł nr 4

Kwartalna informacja

o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku

artykuł nr 5

Kwartalna informacja

o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku