artykuł nr 1

Rb-UZ

ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

artykuł nr 2

Rb-ST

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 3

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu

artykuł nr 4

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 5

Rb-28NWS

sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)