artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Remont drogi gminnej położonej w msc. Lenarczyce na działkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+249 do km 0+681