artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów z dnia 08.07.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Obrazów