artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Obrazów