artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na stanowisko terapeuty ds. uzależnień

artykuł nr 2

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrazów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust.3 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do konsultacji projektu „ Programu Współpracy Gminy Obrazów
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020”, w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii stanowiącego załącznik poniżej.

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko terapeuty ds. uzależnień

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Obrazowie

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE - KONKURS FIO NR 9/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY OBRAZÓW) Termin składania wniosków ramach naboru uzupełniającego: 03.10.2019r. (od godz. 8:00) - 09.10.2019r. (do godz. 16:00) Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Obrazów zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Obrazów do składania wniosków o mikrodotacje w ramach naboru uzupełniającego w projekcie „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - III edycja”.