artykuł nr 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że URZĄD GMINY W OBRAZOWIEz siedzibą Obrazów 84, 27-641 Obrazów przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:„Ogólne Rozporządzenie”lub„RODO”), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO -w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej:„Administrator”) jest URZĄD GMINY W OBRAZOWIE z siedzibą Obrazów 84, 27-641 Obrazów.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Obrazów 84, 27-641 Obrazów lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@obrazow.pl

Administrator wyznaczył Pana Tomasz Przewłockiego jako Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: admin@obrazow.pl .Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających zprawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarceAdministrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2)żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3)żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4)żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

6)przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7)wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:·kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@obrazow.pl·kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Obrazów 84, 27-641 Obrazów.

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkieśrodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 p