artykuł nr 1

Uchwała 175/2018

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029

artykuł nr 2

Uchwała Nr 174/2018

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Obrazów na 2019 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 173/2018

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Obrazów na 2019 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr 57/2018

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.