Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Kwartalna informacja

KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu GMINY OBRAZÓW w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:57

2. Rok 2018

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:50

3. Rok 2018

Rb-27ZZ

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:48

4. Rok 2018

Rb-50

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:46

5. Rok 2018

Rb-50

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:44

6. Rok 2018

Rb-Z

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:43

7. Rok 2018

Rb-N

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:41

8. Rok 2018

Rb-ZN

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:40

9. Rok 2018

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:34

10. Rok 2018

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:32

11. Rok 2018

Kwartalna informacja

KWARTALNA INFORMACJA o wykonaniu budżetu GMINY OBRAZÓW w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:30

12. Rok 2018

Rb-ST

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:28

13. Rok 2018

Rb-UZ

ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:28

14. Rok 2018

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 11:25

15. Rok 2018

Uchwała Nr 57/2018

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 09:08

16. Rok 2017

Rb-UZ

ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 15:31

17. Rok 2017

Rb-ST

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 15:28

18. Rok 2017

Rb-PDP

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 15:27

19. Rok 2017

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 15:17

20. Rok 2017

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2017-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 15:13