główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie

XXIII Sesja Rady Gminy w Obrazowie transmisja online

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 10:17

2. Kadencja 2018-2023

Protokół Nr XXI/2020

Protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 sierpnia 2020r.

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 14:44

3. Rok 2019

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów za IV kwartał 2019

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 13:39

4. Kadencja 2018-2023

Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy w Obrazowie (27.11.2020r.)

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 12:45

5. Kadencja 2018-2023

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Obrazowie na dzień 30 listopada /poniedziałe...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 12:27

6. Koordynator ds. dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019, poz. 1696) Wójt Gminy Obrazów wyznaczył panią Agnieszkę Motyłę na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Obrazowie. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim: a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd, b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewni...

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 14:13

7. Rok 2020

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrazów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „ Programu Współpracy Gminy Obrazów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020”, w formie zgłaszania uwag, wniosków...

Utworzony: 2020-10-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 09:09

8. Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 58/2020

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 26 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 10:23

9. Rok 2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro na...

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 09:42

10. Rok 2020

Rb-50

sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 10:05

11. Rok 2020

Rb-50

sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 10:04

12. Rok 2020

Rb-ZN

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO RIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH jednostki bezpośrednio realizujące zadania

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 10:03

13. Rok 2020

Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 10:00

14. Rok 2020

Rb-27ZZ

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 09:57

15. Rok 2020

Rb-Z

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 09:49

16. Rok 2020

Rb-N

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 09:46

17. Rok 2020

Rb-N

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-27 09:33

18. Rok 2020

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 13:19

19. Rok 2020

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 13:16

20. Rok 2020

Kartalna informacja

o wykonaniu budżetu Gminy Obrazów w tym kwota nadwyżki/deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 12:48