główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrazów z dnia 08.07.2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Obrazów

artykuł nr 2

Zawiadomienie

W dniu 28.08.2017r. znak GR.6220.3.10.2017 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie mroźni owoców miękkich w miejscowości Głazów.

Załączniki:
Załącznik 106 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa mroźni owoców miękkich"

Załączniki:
Załącznik 287 KB
artykuł nr 4

Decyzja

zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transoptru nieczystości ciekłych

Załączniki:
Decyzja 98 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 KW" na działce nr 249/3 w msc. Żurawica gm. Obrazów.

Załączniki:
Treść obwieszczenia 232 KB